Politica GDPR

Politica GDPR – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale, sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in cuprinsul acestui document GDPR.

ShoShon a implementat si respecta GDPR, la datele personale ale persoanelor vizate, avand acces doar persoanele autorizate, potrivit politicilor si fluxurilor de lucru reglementate intern.

In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzător, avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica.

In vederea protejarii datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor, avand implementat un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, o puteti transmite pe adresa de e-mail dpo@radikalconsult.ro.

Definirea unor termeni (extras GDPR)

Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate , cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern; Persoana vizata – este persoana a carei date personale sunt prelucrate; Destinatar – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

Drepturile persoanei vizate

DREPTUL LA INFORMARE – aveti dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal; DREPTUL DE ACCES LA DATE – aveti dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta; DREPTUL LA RECTIFICARE – aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete; DREPTUL LA STERGEREA DATELOR (“DREPTUL DE A FI UITAT”) – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal; DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora; DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre. alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale; DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – aveti dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate. DREPTUL LA OPOZITIE – aveti dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale; DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

Date cu caracter personal prelucrate

Inscrierea reprezinta solicitarea serviciilor de training sau divertisment prin cursuri, ateliere sau organizarea de evenimente, furnizate de societatea organizatoare si are valoare contractuala, parti fiind furnizorul de formare si subiectul ce participa la programul de formare si/sau divertisment, personal sau prin reprezentant legal.

In momentul inscrierii, prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa, cont bancar si banca la care este deschis contul, prenume si varsta copilului, imaginea si vocea daca exista consimtamantul expres al persoanei vizate si acolo unde este cazul, date medicale daca parintele ne atentioneaza/informeaza despre cerinte educative speciale, nevoi speciale ale copilului sau afectiuni particulare medicale ale copilului pe care trebuie sa le cunoastem, in vederea pregatirii si acordarii suportului potrivit pe perioada de derulare a evenimentelor, precum si vocea pe durata convorbirii (nu inregistram convorbiri si nu stocam date de niciun fel legate de convorbire). In momentul accesarii site-ului prelucram IP-ul si cooki-uri.

Scopul prelucrarii si Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarea numelui si prenumelui, a contului si a bancii la care este deschis contul persoanei care face inscrierea, se face in scopul incheierii relatiei contractuale cu furnizorul de programe sau pentru organizarea/participarea la evenimente (ShoShon) avand ca temei juridic contractul precum si cu scopul de a factura, avand ca temei juridic obligatia legala. Imaginea si vocea (in cazul inregistrarilor video) le prelucram in scop de feedback pentru parinti si/sau participanti la evenimente si in scop de promovare/marketing. Adresa postala este prelucrata exclusiv in scop de facturare, avand ca temei juridic obligatia legala. Vocea este prelucrata in scopul comunicarii, in sensul prevederilor GDPR doar pe perioada apelului telefonic initiat de dvs. sau de noi, fara a fi inregistrata si/sau stocata. Prelucrarea IP-ului si cookiuri-lor ce se face un scopul accesarii site-ului nostru, temeiul fiind interesul nostru legitim. Nu colectam IP-ul si nu il prelucram, acesta insa va fi cunoscut de furnizorul de servicii de internet.

Pentru mai multe detalii, consultati Politica de cookiuri de pe site-ul nostru.

Prelucrarea prenumelui si a varstei copilului se face in scopul prestarii serviciilor, avand ca temei legal contractul.

Felul prelucrarii

Numele, prenumele, prenumele si varsta copilului, adresa de e-mail si adresa postala, contul si banca la care aveti contul, avand ca temei al prelucrarii, contractul si obligatia legale in scopul incheierii contractului sau a emite factura, sunt prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, consultare, utilizare, extragere, stergere sau distrugere la cererea persoanei vizate acolo unde exista aceasta obligatie legala sau dupa implinirea perioadei pentru care au fost prelucrate acolo unde este cazul.. Aceiasi categorie de date vor fi prelucrate prin modificare/rectificare, blocare/restrictionare, in situatii specifice si prin arhivare unde este cazul la arhivatori privati, in arhive proprii sau in Arhivele Nationale ale Statului. Prelucrarea prin dezvaluire si diseminare se face doar in masura in care societatea se afla in situatii precum controale autoritatiilor, avizari si/sau acreditari/autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral organizatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al ShoShon.

Prelucrarea vocii, in scopul comunicarii avand ca temei al prelucrarii relatia contractuala dintre, este prelucrata doar pe perioada convorbirii, prin ascultare. Nu colectam si nu prelucram in niciun alt mod vocea persoanelor vizate. Prelucrarea imaginii si a vocii (in cazul inregistrarilor video) se face prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, blocare/restrictionare, consultare, utilizare, extragere, dezvaluire, modificare, stergere sau distrugere.

Prelucrarea prin dezvaluire si diseminare pentru aceiasi categorie de date, se face doar in masura in care societatea se afla in situatii precum controale autoritatiilor, avizari si/sau acreditari/autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral organizatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al ShoShon.

Adresa de e-mail prelucrata in scopul comunicarii cu dvs. si transmiterii de noutati si evenimente, prin campanii si newslettere, avand ca temei legal consimtamantul dvs. pot fi prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturare/aliniere ori combinare, blocare/restrictionare, stergere sau distrugere.

Prelucrarea IP-ului si cookiuri-lor ce se face un scopul accesarii site-ului nostru, temeiul fiind interesul nostru legitim. Nu colectam IP-ul si nu il prelucram, acesta insa va fi cunoscut de furnizorul de servicii de internet. Pentru mai multe detalii, consultati Politica de Cooki-uri de pe site-ul nostru.

Durata prelucrarii

Datele cu caracter personale avand ca temei juridic al prelucrarii contractul, sunt prelucrate pe perioada precontractuala, pe intreaga perioada contractuala si pe o perioada de 10 ani ulteriori incetarii contractului.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii obligatia legala, vor fi prelucrate cu o perioada egala cu perioada in care subzista obligatia legala de prelucrare.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii interesul legitim, sunt prelucrate pe o perioada egala cu durata existentei interesului legitim.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii consimtamantul, sunt prelucrate pana la data retragerii consimtamantului.

Terti destinatari

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre departamentul contabil si de catre persoana care factureaza. Tertii implicati in prelucrarea acestor date sunt autoritatile statului (ANAF, ANSPDCP si orice alte autoritati pentru care este instituita obligatia operatorului/organizatorului de a transmite documente privind activitatea societatii).

Acolo unde este cazul, imputernicitii autorizati ai operatorului sunt departamentele IT si marketing-comunicare.